! Fungujeme on-line, možnost vyzvednutí na adrese Podleská, Praha 10, volejte 736 435 303 !

Půjčovní řád

1. PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

1.1 - Půjčovna nářadí a zařízení je k dispozici pouze registrovaným zákazníkům internetového obchodu AutoBoxy-Uhříněves.cz jako jedna ze služeb, které AutoBoxy-Uhříněves.cz poskytuje svým zákazníkům.

1.2 - Veškeré zařízení v půjčovně je registrovaným zákazníkům zapůjčováno za poplatek v případě, že jsou dodrženy všechny následující podmínky zápůjčky.

2. SMLUVNÍ DOBA ZÁPŮJČKY

2.1 - Nájemce se zavazuje vrátit zařízení v dohodnuté době a ve stavu v jakém je převzal!

2.2 - Doba zápůjčky zařízení je stanovena vždy na dobu určitou smluvně mezi pronajímatelem a nájemcem. Smluvní doba zápůjčky se vztahuje na všechna zařízení, které pronajímatel půjčí nájemci na dobu určitou. Doba určitá se uvádí do protokolu o zapůjčení. Doba určitá je vždy nájemci sdělena před zapůjčením zařízení.  Zařízení je nutné vždy vrátit na pobočku AutoBoxy-Uhříněves.cz, a to do 17 hodiny dne, kdy končí smluvená zápůjční doba.

3. CENA ZA ZAPŮJČENÉ ZAŘÍZENÍ

3.1 - Ceny zápůjčky zařízení jsou stanoveny dle platného ceníku.

3.2 - Nájemce souhlasí se stanovenou částkou -„nájemným“ za dobu dočasného užívání zařízení. Nájemné se počítá za dobu počínající dnem a hodinou převzetí zařízení a končí dnem a hodinou jeho vrácení do provozovny pronajímatele. Nájemné je splatné při vrácení zařízení a to pouze v hotovosti.  

3.3 - Nájemce je s cenou zápůjčky předem seznámen. Cena zápůjčky zařízení se řídí dle platného Ceníku.

4. ZÁPŮJČKA

4.1 - Nájemce svým podpisem na předávacím protokolu potvrzuje, že převzal zařízení čisté, kompletní, funkční a bez závad, a že byl seznámen s návodem na jeho obsluhu a údržbu.

4.2 - V případě že je na zařízení objevena vada nebo poškození, které však nebrání zařízení používat je provozovatel nebo nájemce povinen na tuto skutečnost upozornit. Tyto odchylky se zaznamenají do předávacího protokolu.

5. POVINNOSTI NÁJEMCE

5.1 - Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do jeho vrácení pronajímateli. Dále se zavazuje nepřenechat zařízení do užívání ani pronájmu třetí osobě, neručit jím nebo ho nedávat do zástavy či prodeje třetí osoby a souhlasí, že se těmito pokyny bude řídit a dodržovat je.

5.2 - V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení zapůjčeného zařízení nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli tržní pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, odcizení nebo jiné zmizení zařízení nebo jeho části zjistil.

5.3 - Nájemce je povinen zkontrolovat stav a upevnění zařízení před jízdou. Pronajímatel nenese zodpovědnost, za chybnou instalaci zařízení.

5.4 - Nájemce potvrzuje svým podpisem na předávacím protokolu, že souhlasí a bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti.

5.5 - Nájemce je povinen z bezpečnostních důvodů, každých 500 kilometrů překontrolovat pevnost uchycení boxu a příčníků. 

6. POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

6.1 - Pronajímatel se zavazuje udržovat zařízení v provozu schopném stavu, který bez jakýchkoliv obtíží dovoluje zařízení bezpečně provozovat.

7. SANKCE

7.1 - Za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu pronajímateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy.

7.2 – Při nenavrácení zařízení do 30 dní ode dne předem domluveného dne navrácení, uvedené ve „Smlouvě o Výpůjčce“ (str. 1 a 3), vratná kauce (depozit), v hodnotě uvedené na str. 1 a 3, propadá internetovému obchodu AutoBoxy-Uhříněves.cz. Dále se nájemce vystavuje nebezpečí, že na něj pronajímatel podá bez předchozího upozornění trestní oznámení Policii ČR, pro důvodné podezření z poškozování cizí věci, případně z podezření na odcizení (zpronevěru) zapůjčeného zařízení.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 - Tyto smluvní podmínky ruší veškerá předchozí ustanovení a jsou platné od 1.8.2018. Pronajímatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.